Read الإنسان والإسلام by Ali Shariati Free Online


Ebook الإنسان والإسلام by Ali Shariati read! Book Title: الإنسان والإسلام
The author of the book: Ali Shariati
Edition: دار الأمير للثقافة والعلوم
Date of issue: 2007
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Language: English
Format files: PDF
The size of the: 835 KB
City - Country: No data
Loaded: 1807 times
Reader ratings: 5.2

Read full description of the books:Man and Islam is a series of seven lectures which were given by Shari'ati in different universities in Iran, In this series he analysis the philosophy of the creation of man, Islamic world-view, the limitations of the material world, and the responsibility of man in the scheme of the universe. The first lecture, "Man and Islam", analyzes the creation of man according to Islamic doctrine and present man as God's vicegerent on earth as is described in the Holy Qur'an. In the second lecture, Shari'ati discusses the differences world-views of numerous regions and philosophies. The third lecture concerns the "Extraction and Refinement of Cultural Resources." In the fourth work, "Modern man and His Prisons," Shari'ati states that there are four constraints under which man is bound. Man can become a rue human being only after he has released himself from the yoke of these constraints. The fifth lecture in this series deals with Shari'ati addressing the question of the intellectual and categorizing him into three types. In the next lecture entitled "Ideology," Shari'ati explains the meaning of ideology as well as philosophy, and expounds on the question that those who relate to them. In the last lecture, Shari'ati addresses the question, "If we believe we a true free-thinking intellectuals, what must be our relationship with the society and what path should we follow?" In these seven brief lectures, Shari'ati brings an enlightening perspective to the study of Islamic ideology, its world-view, man's constraints, and the responsibility of the free-thinker towards the construction of a new society.


Download الإنسان والإسلام PDF الإنسان والإسلام PDF
Download الإنسان والإسلام ERUB الإنسان والإسلام PDF
Download الإنسان والإسلام DOC الإنسان والإسلام PDF
Download الإنسان والإسلام TXT الإنسان والإسلام PDFRead information about the author

Ebook الإنسان والإسلام read Online! Ali Shariati was an Iranian revolutionary and sociologist who focused on the sociology of religion. He is held as one of the most influential Iranian intellectuals of the 20th century and has been called the ideologue of the Iranian Revolution. He was born in 1933 in Kahak (a village in Mazinan), a suburb of Sabzevar, found in northeastern Iran, to a family of clerics.

Shariati developed fully novice approach to Shi'ism and interpreted the religion in a revolutionary manner. His interpretation of Shi'ism encouraged revolution in the world and promised salvation after death. Shariati referred to his brand of Shi'ism as "Red Shi'ism" which he contrasted with clerical-dominated, unrevolutionary "Black Shi'ism" or Safavid Shi'ism. Shariati's works were highly influenced by the Third Worldism that he encountered as a student in Paris — ideas that class war and revolution would bring about a just and classless society. He believed Shia should not merely await the return of the 12th Imam but should actively work to hasten his return by fighting for social justice, "even to the point of embracing martyrdom", saying "everyday is Ashoura, every place is Karbala." Shariati had a dynamic view about Islam: his ideology about Islam is closely related to Allama Iqbal's ideology as according to both intellectuals, change is the greatest law of nature and Islam.

Persian:

دکتر شریعتی‌ در سا‌ل‌ ۱۳۱۲ در خا‌نواده‌ ای‌ مذهبی‌ چشم‌ به‌ جها‌ن‌ گشود پدر او استا‌د محمد تقی‌ شریعتی‌ مردی‌ پا‌ک‌ و پا‌رسا‌ و عا‌لم‌ به‌ علوم‌ .نقلی‌ و عقلی‌ و استا‌د دانشگا‌ه‌ مشهد بود علی‌ پس‌ از گذراندن‌ دوران‌ کودکی‌ وارد دبستا‌ن‌ شد و پس‌ از شش‌ سا‌ل‌ وارد دانشسرای‌ مقدما‌تی‌ در مشهد شد. علا‌وه‌ بر خواندن‌ دروس‌ دانشسرا در کلا‌سها‌ی‌ پدرش‌ به‌ کسب‌ علم‌ می‌ پرداخت‌. معلم‌ شهید پس‌ از پا‌یا‌ن‌ تحصیلا‌ت‌ در دانشسرا به‌ آموزگا‌ری‌ پرداخت‌ و کا‌ری‌ را شروع‌ کرد که‌ در تما‌می‌ دوران‌ زندگی‌ کوتا‌هش‌ سخت‌ به‌ آن‌ شوق‌ داشت‌ و با‌ ایما‌نی‌ خا‌لص‌ با‌ تما‌می‌ وجود آنرا دنبا‌ل‌ کرد.

در سا‌ل‌۱۳۵۲، رژیم‌، حسینیه‌ء ارشا‌د که‌ پا‌یگا‌ه‌ هدایت‌ و ارشا‌د مردم‌ بود را تعطیل‌ نمود، و معلم‌ مبا‌رز را بمدت ‌ ۱۸ما‌ه‌ روانه‌ زندان‌ میکند و درخ‌ خلوت‌ و تنها‌ ئی‌ است‌ که‌ علی‌ نگا‌هی‌ به‌ گذشته‌ خویش‌ می‌افکند و .استراتژی‌ مبا‌رزه‌ را با‌ر دیگر ورق‌ زده‌ و با‌ خدای‌ خویش‌ خلوت‌ میکند از این‌ به‌ بعد تا‌ سا‌ل‌ ۱۳۵۶ و هجرت‌ ، دکتر زندگی‌ سختی‌ را پشت‌ سرخ‌ گذاشت‌ . سا‌واک‌ نقشه‌ داشت‌ که‌ دکتر را به‌ هر صورت‌ ممکن‌ از پا‌ در آورد، ولی‌ شریعتی‌ که‌ از این‌ برنا‌مه‌ آگا‌ه‌ میشود ، آنرا لوث‌ میکند. در این‌ زما‌ن‌ استا‌د محمد تقی‌ شریعتی‌ را دستگیر و تحت‌ فشا‌ر و شکنجه‌ قرار داده‌ بودند تا‌ پسرش‌ را تکذیب‌ و محکوم‌ کند. اما‌ این‌ مسلما‌ن‌ راستین‌خ‌ سر با‌ز زد، دکتر شریعتی‌ در هما‌ن‌ روزها‌ و سا‌عا‌ت‌ خود را در اختیا‌ر آنها‌ میگذارد تا‌ اگر خواستند، وی‌ را از بین‌ ببرند و پدر را رها‌ کنند

سایت هواداران
انجمن دکتر شریعتی ــــــــــ فهرست مقالات ــــــــــ صفحه دکتر شریعتی

http://drshariati.org


Reviews of the الإنسان والإسلام


MASON

It reads on one breath.

GABRIEL

A book that impressed me to the depths of my soul.

ISABEL

Put it on the toilet paper! or the fireplace!

JUDE

A hard, shocking, but extremely useful book that makes you think!

ZOE

This needs to be read to each
Add a comment
Download EBOOK الإنسان والإسلام by Ali Shariati Online free

PDF: -.pdf الإنسان والإسلام PDF
ERUB: -.epub الإنسان والإسلام ERUB
DOC: -.doc الإنسان والإسلام DOC
TXT: -.txt الإنسان والإسلام TXT